Bel een adviseur 010 307 6344

EHBA: Eerste Hulp bij Afkortingen

Hoeveel afkortingen de Aanbestedende Dienst ook gebruikt; de aanbestedingen worden alsmaar dikker, langer en uitgebreider. Om het geheel nog een beetje te kunnen lezen, is inmiddels een hele handleiding nodig. En die was er nog niet. Daarom presenteren wij u een uitleg van de meest gebruikte afkortingen binnen aanbestedingen.

AD – Aanbestedende Dienst
Schaam u niet: in het begin krabden wij onszelf ook even achter de oren bij deze afkorting. Maar nee, inkopers zijn niet geïnteresseerd in buitenproportionele sport- of roddelkaternen. Met ‘AD’ verwijst de Aanbestedende Dienst naar zichzelf in de derde persoon. Zie ook ‘OG – Opdrachtgever’.

BPKV – Beste Prijs-Kwaliteitverhouding
Er was een tijd dat inkopers opdrachten gunden op basis van prijs. Gelukkig liggen die tijden achter ons, en tellen kwaliteitscriteria tegenwoordig minstens zo zwaar mee. Naast de laagste prijs, wordt uw inschrijving met de BKPV beoordeeld op de levenscycluskosten en de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zie ook ‘EMVI – Economisch Meest Voordelige Inschrijving’.

BVP – Best Value Procurement
Hoe kan het nóg beter dan de beste prijs-kwaliteitverhouding? Door het naar het Engels te vertalen natuurlijk! Maar Best Value Procurement (ook wel prestatie-inkoop) is meer dan dat. BVP is een gezamenlijke zoektocht naar de meeste waarde voor de laagste prijs. Hierbij vertelt de opdrachtgever wel de projectdoelen en de kwaliteitscriteria, maar niet hóe deze moeten worden bereikt. In plaats van allerlei eisen te stellen aan de inschrijvende partij, krijgen aanbieders de kans om hun expertise te laten zien en met innovatieve oplossingen te komen.

EMVI – Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Wat in 2012 werd geïntroduceerd als Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), werd met de nieuwe "Aanbestedingswet 2012" (geldig vanaf 2019, volgt u het nog?) omgedoopt tot Beste Prijs-Kwaliteitverhouding (BPKV). Het kan goed zijn dat u de term toch nog tegenkomt, maar dit is dan een overkoepelende aanbestedingsterm om te gunnen op waarde. Als je het ons vraagt is EMVI in tijden van klimaatveranderingen en SDG's (zie verderop) achterhaald. Wij pleiten liever voor de MMVI: de Maatschappelijk Meest Verantwoorde Inschrijving. Maar het zal nog even duren voordat dat erdoor is.

GVA – Gedragsverklaring Aanbesteden
GVA staat voor de Gedragsverklaring Aanbesteden: een verklaring dat er geen bezwaren bestaan tegen de persoon of organisatie die zich inschrijft. Vroeger heette dit niet voor niets de ‘VOG voor aanbestedingen’. De GVA is een soort verklaring omtrent goed gedrag voor bedrijven, waarmee de overheid zeker stelt dat ze niet met foute snorren in zee gaat.

ISO – International Organisation of Standardisation
Jazeker, u leest het goed. In deze afkorting staan de letters in de verkeerde volgorde. Maar als samenwerkingsverband van 163 (!) landen kunnen ze het maken. Het ISO 14001-certificaat is bedoeld om een milieubeleid te ontwikkelen. ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u doet wat u zegt, zegt wat u doet en daar bewijs voor weet te leveren. Hoewel zo’n certificaat vaak wordt geëist, mogen aanbestedende diensten dit echter niet zomaar verplichten.

MVI – Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
EMVI? NvI? MVI? We gaan haast denken dat ze het erom doen. Maar MVI staat voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: het idee dat de overheid in hun inkoopbeleid een verantwoordelijkheid heeft in de transitie naar een socialere en duurzame wereld. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor MVI. Hoewel de praktijk daar nog vaak bij achterblijft (zie wederom onze blog over MMVI)

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, dus datgene waar de overheid met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen naar op zoek is. Het bedrijf van vandaag de dag kan eigenlijk niet meer om MVO heen: niet alleen ondernemen vanuit winstoogmerk (profit), maar ook met het oog op people en planet.

Het bedrijf van vandaag de dag kan niet meer om MVO heen

NvI – Nota van Inlichtingen
In theorie de plek waar elke onduidelijkheid rondom de aanbesteding kan worden opgehelderd, in de praktijk een semantisch slagveld met juridische steekspelletjes. Inschrijvers willen zoveel mogelijk concreet vastleggen waar ze de inkoper later op kunnen aanspreken; inkopers proberen zo vaag mogelijk te blijven om in vrijheid te kunnen gunnen aan de partij waar ze het meeste vertrouwen in hebben. Een Nota van Inlichtingen resulteert daarom vaak in meer vragen dan antwoorden.

OG - Opdrachtgever
Iedereen vindt het gek om over zichzelf in de derde persoon te schrijven. Voor inkopers is dat niet anders. Om het iets minder ongemakkelijk te maken korten overheden zichzelf vaak af: AD voor Aanbestedende Dienst of OG voor Opdrachtgever. Of het echt helpt weten we niet.

ON – Opdrachtnemer
Als u de vorige weet, is dit geen verrassing meer. De ON is de Opdrachtnemer: dus de partij die de aanbesteding wint. En met uw bezoek aan corusadvies.nl is de kans net wat groter geworden dat u dat bent.

PvA – Plan van Aanpak
De eerste in de volgende reeks met afkortingen die net iets teveel op elkaar lijken. Met PvA doelt de Aanbestedende Dienst op het Plan van Aanpak, meestal een groot deel van de inschrijving. Wat precies wordt verstaan onder een Plan van Aanpak verschilt per opdracht, maar meestal wil de beoordelaar minstens de werkwijze, resultaten en risico-analyse lezen.

PvE – Programma van Eisen
De tweede is het Programma van Eisen. Hierin staat waar u allemaal aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de opdracht. Voldoet u ergens niet aan? Zet dan direct alles in gang om te zorgen dat u hier wel aan voldoet, of bespaar uzelf een hoop schrijf- en regelwerk en laat deze aanbesteding aan u voorbijgaan.

PvW – Programma van Wensen
Het Programma van Wensen, ook wel de gunningscriteria, is de kern van de inschrijving. Dit is geen vrijblijvend verlanglijstje, maar een dichtgetimmerd overzicht van wat de beoordelaar wil horen. Wie de volle punten wil halen, zal moeten voldoen aan alle wensen en daar bovenop meerwaarde bieden binnen het kader van de opdracht.

RCC – Rapid Circular Contracting
Vanuit het idee dat we onze sociale en duurzame ambities nog te langzaam verwezenlijken, wordt er voortdurend gezocht naar nieuwe manieren van aanbesteden. Eén daarvan is Rapid Circular Contracting. Hierbij publiceert de Aanbestedende Dienst niet een vastomlijnd plan, maar formuleert zij een duurzaamheiddoel. Dit geeft Inschrijvers de vrijheid om mee te denken over hoe ze daar samen komen. Ook na gunning blijven opdrachtgever en opdrachtnemer hun samenwerking evalueren en versterken.

RIC – Rapid Impact Contracting
Rapid Impact Contracting lijkt op Rapid Circular Contracting, maar trekt de ambities breder dan alleen circulariteit. RIC neemt als ambitie de zeventien Social Development Goals (zie SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties. Daarmee worden de aanbestedingen het instrument om samen te werken aan onder andere de bestrijding van honger, ongelijkheid en armoede.

De 17 Sustainable Development Goals (SDG's)

SROI – Social Return on Investment
Overheden hebben een voorbeeldrol in de omgang met mens en milieu. Daarom reserveert zij een deel van het budget binnen aanbestedingen voor maatschappelijke doelen. Met Social Return on Investment, kortweg Social Return of SROI, verplicht de Aanbestedende Dienst inschrijvers om werkzaamheden in te richten die ten goede komen aan sociale initiatieven. Denk aan stageplekken, buurtversterkende maatregelen of arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking. Lees hier hoe u hier zelf invulling aan kunt geven.

SDG – Sustainable Development Goals
Willen we toe naar een betere wereld en de duurzaamheidsdoelstellingen in 2030 halen, dan moet er nog een hoop gebeuren. Daarom staken overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in 2015 de koppen bij elkaar om concrete doelen te stellen. Dat zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) geworden, met onderliggende subdoelen.

UEA – Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Nodeloos ingewikkeld formulier, vol met formaliteiten en verwarrende vragen. Tegelijk is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument misschien wel het belangrijkste document bij aanbestedingen: één vinkje verkeerd en u ligt eruit. Niet om u bang te maken, maar alleen al voor het invullen van het UEA is professionele tenderbegeleiding toch wel erg prettig.

Johan Stolk

Analytische creatieveling. Kei in het herkennen van holle frasen. Bijt zich vast in de materie, tot er niets meer te analyseren valt. Dan slaat hij aan het schrijven.

Meer weten? 06 2199 0384 johan@corusadvies.nl
Lees ook

Van EKO tot ISO: onmisbaar certificaat of overbodige eis?

Johan Stolk

Net als u alle moed hebt verzameld om in te schrijven, moet u ook nog uw kwaliteit of milieuvriendelijkheid bewijzen met een EKO-keurmerk of ISO certificering. Maar mag de Aanbestedende Dienst zoiets eigenlijk wel verplichten? (Deze blog is ook gepubliceerd op Aanbestedingscafé.nl)