Bel ons voor gratis advies 010 307 6344

De Papierwinkel deel 1: Kom ik in aanmerking?

Referenties, geschiktheidseisen en een Uniform Europees Aanbestedingsdocument... Alsof inschrijven op een aanbesteding nog niet zwaar genoeg is, wordt er een hele rits aan documenten gevraagd voordat u überhaupt mee mag doen. Met het eerste deel van onze Papierwinkel weet u zeker dat u inschrijft op een aanbesteding waar u ook echt voor in aanmerking komt.

In het eerste deel van De Papierwinkel behandelen we het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (inclusief de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria) en de referenties. Na het doorlopen van deze twee onderdelen weet u of u in aanmerking komt voor deze aanbesteding. In het volgende deel van De Papierwinkel staan we stil bij welke documenten u dan precies moet aanleveren.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Of kort: UEA. Naast wat algemene informatie over uw onderneming, vult u op dit formulier in op welke manier u deelneemt aan de aanbesteding: zelfstandig, in combinatie of met onderaannemers. Ook vult u hier in op welke percelen u inschrijft (indien van toepassing). Met het invullen van dit formulier verklaart u dat de uitsluitingsgronden niet op u van toepassing zijn en dat u voldoet aan de geschiktheidseisen en selectiecriteria. Ook verklaart u of u hieraan zelfstandig voldoet of dat u hiervoor een beroep doet op derden.

Toelichting
Uitsluitingsgronden zijn bedoeld om niet-integere bedrijven uit te sluiten. Voorbeelden zijn: een crimineel verleden, het niet betalen van belastingen en sociale premies en het faillissement van uw bedrijf.

Met geschiktheidseisen toetst een aanbestedende dienst of de inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren. Het gaat hierbij om eisen aan uw economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid, beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. 

Veelvoorkomende geschiktheidseisen zijn: een inschrijving in het Handelsregister, een jaarrekening zonder continuïteitsparagraaf, een aansprakelijkheidsverzekering met een minimale dekking, een kwaliteitsmanagementsysteem en het hebben van aantoonbare ervaring met enkele kerncompetenties.

Selectiecriteria of -eisen worden gebruikt om het aantal geschikte kandidaten te beperken tot een vooraf bepaald aantal. Inhoudelijk lijken ze vaak op de geschiktheidseisen. De termen geschiktheidseisen en selectiecriteria/-eisen worden in de praktijk nogal eens door elkaar gebruikt.

Referenties

Voor de Aanbestedende Dienst is het van belang dat de inschrijver die de opdracht gegund krijgt, ook daadwerkelijk in staat is om die opdracht uit te voeren. Daarom wordt van u als inschrijvers gevraagd om aan te tonen dat u over bepaalde ervaring beschikt. Dit doet u met het aanleveren van referenties, waarmee u laat zien dat u voldoet aan de kerncompetenties. Dit zijn competenties die van essentieel belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht. In een Referentieformulier vult u informatie in over een opdracht waaruit de vereiste ervaring blijkt.

Het is handig hiervoor een opdracht te gebruiken die u naar tevredenheid van de klant hebt uitgevoerd, want de Aanbestedende Dienst kan hierover contact opnemen met uw klant. Bij sommige aanbestedingen dient u zelfs direct al een Tevredenheidsverklaring van uw klant, over de betreffende opdracht, te overleggen.

Geschiktheidseis of selectiecriterium
Referenties vallen bij een openbare aanbesteding onder de geschiktheidseisen. Bij een niet-openbare aanbesteding worden de referenties nogal eens ingezet als selectiecriterium. U levert dan niet alleen de praktische informatie aan over de referentieopdracht, maar ook een uitgebreide beschrijving van hoe u die opdracht heeft uitgevoerd. De Aanbestedende Dienst kan er voor kiezen deze selectiecriteria te beoordelen met punten. De inschrijvers (waarop geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die voldoen aan de geschiktheidseisen) met de hoogste score worden vervolgens geselecteerd. 

Inschrijven of niet?

Is dit een opdracht voor u? En voldoet u aan alles wat de Aanbestedende Dienst vraagt? Nu u alle eisen bent doorgelopen en hebt gekeken welke referenties u moet indienen zou u voor uzelf de vraag moeten kunnen beantwoorden. Zo ja, dan is het tijd voor deel 2 van De Papierwinkel: Wat moet ik allemaal aanleveren?

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Lees ook

EHBA: Eerste Hulp bij Afkortingen

Johan Stolk

Hoeveel afkortingen de Aanbestedende Dienst ook gebruikt; de aanbestedingen worden alsmaar dikker, langer en uitgebreider. Om het geheel nog een beetje te kunnen lezen, is inmiddels een hele handleiding nodig. En die was er nog niet. Daarom presenteren wij u een uitleg van de meest gebruikte afkortingen binnen aanbestedingen.