Doorgaan naar content
Statamic Peak

Gezocht: Tijdelijk beheer van het Marineterrein Amsterdam

Het Marineterrein Etablissement Amsterdam (adres: Kattenburgerstaat 5, 1018 JA te Amsterdam) is een gebied van ongeveer 13 hectare met een prachtige ligging in het centrum van Amsterdam en een rijke geschiedenis. Het Marineterrein Etablissement Amsterdam is eigendom van het rijk en wordt nu nog voor ongeveer de helft gebruikt als afgesloten kazerne voor Defensie. Het andere deel, hierna te noemen Marineterrein, is sinds 2015 opengesteld voor publiek. Veel Amsterdammers en bezoekers komen er graag om te werken, leren en te recreëren. Op dit deel van het terrein is al een levendige community van kennisinstellingen en ondernemingen ontstaan die bijdraagt aan het realiseren van de ambitie om het Marineterrein te ontwikkelen tot een plek waar innovatie centraal staat, waar geleerd en gewerkt wordt aan duurzame oplossingen voor stedelijke vraagstukken, maar waar ook gewoond wordt en een heerlijke plek is in het groen aan het water. Het rijk is voornemens om in de toekomst een groot deel van het Marineterrein te verkopen. Tot het moment van verkoop is er sprake van een situatie van tijdelijkheid, waarvoor nu onderhavige selectie van een beheerorganisatie in gang is gezet.

In de toekomst zal het Marineterrein worden herontwikkeld. Het rijk en gemeente hebben programmatische en stedenbouwkundige uitgangspunten en ambities hiervoor opgesteld. Deze staan in de door de gemeenteraad vastgestelde Projectnota (zie bijlage ‘Projectnota Marineterrein augustus 2023’). Deze herontwikkeling maakt geen onderdeel uit van deze opdracht.

Onderhavige opgave bestaat uit twee disciplines die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Curator
De taken van de curator zijn het aanjagen, stimuleren, onderhouden van het netwerk, vertegenwoordigen, programmeren van activiteiten en aandragen van huurders.

Projectorganisatie
De belangrijkste taak van de projectorganisatie is het, binnen een vast te stellen budget, coördineren van dagelijkse beheer van het Marineterrein.

De scope van de opdracht

Op hoofdlijnen betreft de opdracht het voeren van het curatorschap en het dagelijkse beheer van het publiek toegankelijke deel van het Marineterrein in tijdelijkheid. Onderhavige opgave bestaat uit twee disciplines die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Curator

De taken van de curator zijn het aanjagen, stimuleren, onderhouden van het netwerk, vertegenwoordigen, programmeren van activiteiten en aandragen van huurders. Dit alles met als doel in de tijdelijkheid invulling te geven aan de ambities die zijn vastgelegd met de Projectnota en het karakter en de marktpositie die het Marineterrein de afgelopen jaren heeft verworven te behouden en waar mogelijk te versterken.

Verder wordt van de curator verwacht dat deze placemaking succesvol kan initiëren en aansturen.

De curator is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de stuurgroep Marineterrein, waarin naast de opdrachtgever ook de gemeente Amsterdam en Defensie vertegenwoordigd zijn.

Samengevat vallen de volgende taken c.q. verantwoordelijkheden onder de curator:

- het opstellen van een strategisch meerjarenplan en jaarplan inclusief begroting;

- het initiëren en coördineren van projecten en evenementen die bijdragen aan het bereiken van de ambities uit de Projectnota;

- het eerste aanspreekpunt zijn voor de stuurgroep, community, opdrachtgever en stakeholders;

- het coördineren en uitvoeren van gebiedspromotie, marketing en communicatie;

- het leiding geven aan c.q. aansturen van de beheerorganisatie;

- het meedenken in de programmatische planuitwerking van de toekomstige ontwikkeling;

- het opstellen van en het afleggen van verantwoording middels een jaarverslag;

- het uitvoeren van de ambassadeursfunctie voor het Marineterrein en

- het organiseren van verhuringen (zoeken huurders, onderhandelen, aandragen contracten).

Projectorganisatie

De belangrijkste taak van de projectorganisatie is het, binnen een vast te stellen budget, coördineren van dagelijkse beheer van het Marineterrein.

Samengevat vallen de volgende taken c.q. verantwoordelijkheden onder de projectorganisatie:

- het coördineren van het technisch beheer van de gebouwen en openbare ruimte van het Marineterrein, behoudens de ondergrondse infrastructuur;

- het coördineren van het groenbeheer;

- het coördineren van de schoonmaak van het terrein en gebouwen;

- het coördineren en uitvoeren van diensten die de openbare orde en veiligheid op het terrein waarborgen

Is dit een klus voor jullie? Dan helpen wij graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op Tenderned of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Zit er iets tussen? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Zie ook

Gezocht: Realisatie, beheer en onderhoud laadpalen

Aanbesteding Realisatie, beheer en onderhoud laadpalen TenneT
Lees meer