Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: leverancier planapplicatie

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
ICT-planapplicatie inzake vervoer en dienstverlenend personeel
Publicatiedatum: 24 februari 2022
Sluitingsdatum: 4 april 2022 14:00

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en levert een breed palet aan verschillende diensten aan ketenpartners in het veiligheidsdomein.

Omdat de DV&O werkt in opdracht van Justitie, opereert zij in een bijzondere omgeving. Enkele kenmerken hiervan zijn:
- Er ligt altijd een overheidsopdracht ten grondslag aan de werkzaamheden;
- De DV&O is afhankelijk van politieke beslissingen (er is ruime belangstelling vanuit de politiek en de dienst is gevoelig voor negatieve berichtgeving in de pers);
- Er is een zwaarwegende leververplichting (die ook op tijd moet zijn), omdat het vervoer de rechtsgang niet mag verstoren;
- Het te gebruiken systeem dient dus zeer betrouwbaar te zijn;
- Communicatie met afnemers van diensten en afspraken met derden en klanten zijn belangrijk;
- Vervoer vindt met verschillende Beveiligingsniveaus plaats;
- Vertrouwelijkheid van de planning en de gegevens daarin (bijvoorbeeld namen Justitiabelen, Locaties, Voertuigen) zijn van het grootste belang;
- Mogelijkheden voor overnachting en stilzetten van Voertuigen zijn beperkt;
- Veiligheid van de samenleving dient zoveel mogelijk te worden geborgd en dat is één van de kerntaken van DV&O: een optimale planapplicatie dient dit ook te borgen. Er zijn dus grote belangen mee gemoeid.

In de huidige planningssituatie zijn diverse problemen ontstaan. Er is ontevredenheid bij de Planners en Executieve medewerkers doordat de implementatie van de huidige planapplicatie (die ook het doel had om automatisch te plannen) niet is geslaagd. DV&O zou graag in een concurrentiegerichte dialoog willen vernemen hoe dit veel beter kan.

Het doel van de aanbesteding is een optimale planoplossing te verkrijgen en te behouden voor een zo lang mogelijke periode. Kort gezegd is de planoplossing optimaal als deze ervoor zorgt dat afspraken met klanten en derden (de opdrachten) worden nagekomen, als deze operationeel uitvoerbaar is, door de Planners en Medewerkers in de uitvoering gedragen wordt (bv zoveel mogelijk automatisch) én die voorziet in alle (nog nader uit te werken) behoeften/doelstellingen van DV&O.

Van de dienstverlener wordt verwacht dat deze een optimale planoplossing levert en behoudt en alles doet ten dienste hiervan. Hierna volgen enkele werkzaamheden, die naar verwachting deel uit zullen maken van de (gezamenlijk vast te stellen) scope:
- Opstellen technisch ontwerp van de Planapplicatie DV&O en uitbreiding met eventueel andere onderdelen van de planomgeving (bv indien vervanging of verbetering van DRIFE F of DRIFE A wenselijk blijkt bij de Dialoogfase);
- Ontwikkelen, leveren, implementeren, integreren en onderhouden van de planoplossing;
- Ondersteuning/consultancy bij alle onderdelen van de dienstverlening incl. consultancy over eventuele aanpassingen van huidige processen en organisatie daarvan rondom de planoplossing;
- Koppelingen met bestaande systemen en processen van DV&O 1;
- Communicatie realiseren met aanpalende systemen;
- Iteratief inrichten en technisch testen planoplossing;
- Intensief samenwerken in een nog te bepalen samenwerkingsvorm;
- Opleiding/training;
- Zorgen dat de planoplossing in de organisatie van DV&O gedragen wordt;
- Beheer, onderhoud en support;
- Escrow faciliteit;
- Eventueel een mobiele applicatie;
- Eventueel Business Rule Engine;
- Eventueel Warehouse Management Systeem;
- Eventueel change management.

De beoogde maximale looptijd van de te sluiten Overeenkomst bedraagt 20 jaar. Dit is inclusief verlengingen. De geraamde opdrachtwaarde gebaseerd op een maximale looptijd van 20 jaar, bedraagt € 40.000.000,- exclusief BTW.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team. 

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten