Bel ons voor vrijblijvend advies 010 307 6344

Gezocht: aanbieders advies en begeleiding voor ondernemers

De aanbesteding die u nu bekijkt is verlopen. Bekijk actuele tenders
Bedrijfseconomische adviezen, managementbegeleiding en voorbereidingstrajecten
Publicatiedatum: 11 maart 2021
Sluitingsdatum: 21 april 2021 8:30

De gemeente is voornemens vier raamovereenkomsten af te sluiten voor bedrijfseconomische adviezen, managementbegeleiding en voorbereidingstrajecten.
Deze Europese aanbesteding bestaat uit twee percelen:
• Perceel 1: Bedrijfseconomische adviezen en managementbegeleiding;
• Perceel 2: Voorbereidingstrajecten.

De verwachte ingangsdatum voor de raamovereenkomsten is 1 juli 2021. De initiële contractduur is twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar.

Perceel 1: Bedrijfseconomische adviezen en managementbegeleiding
De gemeente Utrecht is van plan twee opdrachtnemers te contracteren voor het verstrekken van bedrijfseconomische adviezen en managementbegeleiding. De genoemde dienstverlening wordt ingezet voor de uitvoering van de reguliere bijstandsregelingen voor ondernemers: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna Bbz) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna Ioaz).

Zowel startende als gevestigde ondernemers kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning op grond van het Bbz. Zij vormen de doelgroep van de bedrijfseconomische adviezen. Genoemde ondernemers bij wie het recht op de Bbz-uitkering en/of het krediet is toegekend en bij wie als voorwaarde daarvoor managementbegeleiding als verplichting is opgelegd, vormen de doelgroep van de managementbegeleiding.

Startende ondernemers betreffen personen die op korte termijn een zelfstandig bedrijf of beroep willen starten, of al zijn gestart maar hun bedrijf/beroep minder dan 1,5 jaar exploiteren. Hieronder vallen ook de personen die een uitkering op grond van de Participatiewet (PW) ontvangen en voornemens zijn een onderneming te starten. Deze ondernemers kunnen gedurende de start van hun bedrijf in aanmerking komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een krediet voor noodzakelijke investeringen. Startende ondernemers dienen een ondernemingsplan te kunnen overleggen bij de indiening van een Bbz-aanvraag.

Gevestigde ondernemers kunnen op grond van het Bbz bijstand (voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal) aanvragen, als zij te maken krijgen met een inkomensterugval of een kredietbehoefte hebben waarvoor zij niet bij de bank terecht kunnen. Veelal is er dan sprake van problematische schulden, die gedurende de exploitatie van het bedrijf zijn ontstaan. Naar verwachting zal een deel van de ondernemers die nu recht heeft op TOZO ook in deze situatie terechtkomen.

De bedrijfseconomische adviezen hebben tot doel een goede en zorgvuldige beoordeling van een Bbzof Ioaz-uitkering te borgen. De managementbegeleiding wordt aan de ondernemer aangeboden om de kans op een levensvatbaar bedrijf te vergroten.

Perceel 2: Voorbereidingstrajecten
Naast de beoogde uitbesteding van bedrijfseconomische adviezen en managementbegeleiding, is de gemeente Utrecht voornemens twee partijen contracteren die bijstandsgerechtigden een begeleidingstraject bieden ter voorbereiding op de start van een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Ook zullen deze partijen (incidenteel) worden ingezet voor de zogenaamde ‘diagnoses Zelfstandigen’.

De doelgroep van het voorbereidingstraject betreft burgers met recht op een PW-uitkering, die formeel toestemming hebben gekregen om zich voor te bereiden op de start van een eigen bedrijf of beroep gedurende de voorbereidingsperiode (hierna te noemen: pré-starters). Onder deze doelgroep kunnen ook bijstandsgerechtigden vallen, die al toestemming hebben om parttime te ondernemen, maar hun bedrijfsactiviteiten dusdanig willen uitbreiden zodat zij daarmee uit de bijstand kunnen stromen. De doelgroep van de diagnoses Zelfstandigen zijn bijstandsgerechtigden die interesse hebben in de start van een eigen bedrijf of beroep en voldoen aan de voorwaarden.

Het doel van het voorbereidingstraject is de opstelling en voltooiing van een toetsbaar en realistisch ondernemingsplan, waarmee de bijstandsgerechtigde als starter een beroep kan doen op een Bbzuitkering en/of krediet. Door middel van een diagnose Zelfstandigen wordt beoordeeld of een bijstandsgerechtigde een geschikte kandidaat voor het voorbereidingstraject is.

Is dit een klus voor u? Dan helpen wij u graag deze opdracht binnen te halen! Bekijk de totale aanbesteding op TenderNed of ga met ons in gesprek om deze opdracht binnen te halen.  

Interessante aanbestedingen

De overheid is continu op zoek naar partners om Nederland nog schoner, veiliger en innovatiever te maken. Wij speuren door de stapel en pikken er wekelijks de mooiste opdrachten uit. Iets voor u? Neem contact op en ontmoet ons winnende team.  

Eva Hamming

Stille kracht. Laat echter in alles merken dat ze er is. Is gezegend met de gave om structuur aan te brengen en brengt hiermee projecten tot leven.

Meer weten? 06 15 42 76 78 eva@corusadvies.nl
Zie ook

Gezocht: Inhuur flexibel personeel

Inhuur flexibel personeel voor Scholengroep Trivium

Lees meer
Sluit: 20 maart 2023 Opleidingsdiensten